Godzimy interesy inwestora z wymaganiami ochrony środowiska

O firmie

PENTEKO Agnieszka Jagodzińska, Jerzy Kozłowski spółka cywilna powstała w sierpniu 2014 r., łącząc bogate do­świad­czenie zawodowe wspólników spółki z zakresu tworzenia ekspertyz środowis­kowych oraz koordynacji i zarządza­nia projektami.

Nasze dotychczasowe dokonania obej­mują realizacje szeregu tematów (poz­wo­leń zintegrowanych, raportów, pozwoleń sektorowych, analiz) dla nas­tę­pu­ją­cych branż: rafineryjnej, ciężkiej chemii organicznej, pa­li­wo­wej, tworzyw sztucz­nych, farmaceutycznej (w tym pro­duk­cji radionuklidów), rolno-hodowlanej, developerskiej i innych.

Oferta

W ramach działalności firmy oferujemy wykonanie następujących opracowań:
 • OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  Opracowanie kart informacyjnych oraz raportów o od­dzia­ły­wa­niu na środowisko przedsięwzięć.

 • ANALIZA ZGODNOŚCI DOŚ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

  Wykonywana w przypadku zmian w projekcie budowlanym w stosunku do zapisów zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • POZWOLENIA ZINTEGROWANE

  Opracowanie wniosków o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji typu IPPC.

 • ANALIZA SPEŁNIANIA WYMOGÓW W ZAKRESIE BAT

  Ocena spełniania przez instalację wymogów najlepszej dostępnej techniki (BAT) dla nas­tę­pu­ją­cych branż: rafinerie ropy naftowej i gazu, ciężka chemia or­ga­niczna, przemysł far­ma­ceu­tycz­ny, pro­duk­cja polimerów i innych końcowych pro­duk­tów chemii organicznej, in­ten­syw­nego chowu drobiu i trzody chlewnej, spa­la­nia i obróbki odpadów.

 • POZWOLENIA SEKTOROWE

  Opracowanie operatów wodnoprawnych, pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do po­wiet­rza, pozwoleń odpadowych, zgłoszeń instalacji.

 • ANALIZY W ZAKRESIE EMISJI NMVOC (NMLZO)

  Wykonywanie analiz wielkości emisji niezorganizowanej NMVOC (oraz pojedynczych substancji węg­lo­wo­do­ro­wych) w następujących obiektach i źród­łach: stacje paliw, terminale naftowe i gazowe, instalacje produkcyjne chemii organicznej, rurociągi naftowe i paliwowe, oczyszczalnie i podczyszczalnie ścieków, transport produktów naftowych, armatura i urządzenia techniczne (pompy, filtry, etc.).

Realizacje

Nasze doświadczenia zawodowe do sierpnia 2014r. obejmują wykonanie kilkuset opracowań i ekspertyz środowiskowych.
W ramach działalności spółki od sierpnia 2014r. zrealizowaliśmy, między innymi, następujące projekty:
 • Karta informacyjna dla przedsięwzięcia MPS – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
 • Pozwolenie zintegrowane – zmiana – Instytut Farmaceutyczny w Warszawie,
 • Analiza wpływu na środowisko i na zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wariant W1, zadanie 5 – infrastruktura lotniskowa Portu Lotniczego Warszawa,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia – stacja paliw PKN ORLEN w Poznaniu,
 • Modelowanie rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu – linia technologiczna do wytwarzania odtworzonych ziaren w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia – spalarnia odpadów medycznych w Wiązownej,
  • Obliczenie wskaźników emisji dla pojazdów samochodowych z uwzględnieniem struktury parku samochodowego w Polsce oraz najnowszych wskaźników emisji Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, grudzień 2014 r.,
  • Obliczenie wskaźników emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dla silników pojazdów i urządzeń niedrogowych z uwzględnieniem struktury parku samochodowego w Polsce i Europie, grudzień 2015 r.,
  • Określenie trybu pracy wentylacji pomieszczeń do chowu brojlerów z uwzględnieniem Indeksu Stresu Cieplnego, PENTEKO s.c., styczeń 2015 r.,
  • Metodyki określania emisji produktów naftowych i substancji organicznych ze zbiorników magazynowych z dachem stałym, styczeń 2015 r.,
  • Metodyki określania emisji produktów naftowych i substancji organicznych ze zbiorników magazynowych z dachem pływającym, styczeń 2015 r.,
  • Metodyki określania emisji produktów naftowych i substancji petrochemicznych ze zbiorników magazynowych o osi poziomej, styczeń 2015 r.,
  • Własności niektórych produktów naftowych niezbędne do obliczania wielkości emisji substancji do powietrza atmosferycznego, styczeń  2015 r.,
  • Własności substancji petrochemicznych niezbędne do obliczania wielkości emisji substancji do powietrza atmosferycznego, styczeń 2015 r.,
  • Wskaźniki emisji niezorganizowanej VOC dla armatury i urządzeń baz paliw, luty 2015 r.,
  • Zgłoszenie instalacji – kopalnia gazu ziemnego OC Paproć,
  • Zgłoszenie instalacji – kopalnia gazu ziemnego OG Cicha Góra,
  • Oszacowanie wielkości wskaźnika emisji z procesu nalewu do cystern kolejowych benzenu, toluenu i paraksylenu, na Wydziale Nalewu ZP PKN ORLEN,
  • Oszacowanie kosztów rekultywacji terenów magazynów paliw lotniczych PETROLOT zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy,  Szczecinie  oraz w Poznaniu w celu utworzenia rezerwy w bilansie  rocznym spółki,
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji do produkcji mieszanek paszowych sypkich, zlokalizowanej w Radzanowie,
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia ,,Rozbudowa układu technologicznego stanowiska T1, przy Falochronie Wewnętrznym Północnym w Bazie Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport”,
  • Analiza merytoryczna wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Biała Nowa oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu MPZP gminy Stara Biała dla linii 400 kV; PKN ORLEN S.A.,
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg patrolowych na lotnisku w Dęblinie,
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia „Budowa rurociągu przesyłowego DN150 paliwa lotniczego wraz z obiektami towarzyszącymi”,
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia „Wymiana zbiornika oleju napędowego dla agregatu prądotwórczego w budynku „I” na terenie Zakładu Głównego TVP S.A”,
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia - Ferma Drobiu w m. Kowalewo, gm. Wiśniewo, powiat mławski - odchów kur reprodukcyjnych,
  • Karta Informacyjna przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiorników buforowych wraz z infrastrukturą służących do prowadzenia procesów technologicznych na rurociągach morskich R-1 i R-2 w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu",
  • Wytyczne dotyczące praktycznego zastosowania konkluzji BAT dla rafinacji ropy naftowej i gazu, Ministerstwo Środowiska, listopad 2015 r.,
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie fermy drobiu do ściółkowego chowu stada rodzicielskiego w m. Konotopa,
  • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do ściółkowego chowu brojlerów kurzych w m. Kozielsk,
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu do ściółkowego chowu stada rodzicielskiego w m. Mdzewko,
  • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych powstających na fermie drobiu w miejscowości Kozielsk,
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu Bońkowo Podleśne (ściółkowy chów brojlerów kurzych), 2019 r.,
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na wymianie zbiorników magazynowych oleju napędowego w układzie zasilania awaryjnego generatorów prądotwórczych budynków Centrali NBP, 2019 r.,
  • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do ściółkowego chowu kur rodzicielskich znajdującej się w obrębie fermy drobiu w miejscowości Modła, 2020 r..

Kontakt

Napisz do nas:

kontakt@penteko.pl

Zadzwoń

694 419 653 lub 690 173 724

Adres:

Płocka 15C m.75

01-231 Warszawa

NIP: 5272717944
REGON: 147350660