EN
kontakt@penteko.pl

694 419 653 lub 690 173 724


W ramach działalności firmy oferujemy wykonanie następujących opracowań:

 • OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Opracowanie kart informacyjnych oraz raportów o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć.
 • ANALIZA ZGODNOŚCI DOŚ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM
  Wykonywana w przypadku zmian w projekcie budowlanym w stosunku do zapisów zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • POZWOLENIA ZINTEGROWANE
  Opracowanie wniosków o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji typu IPPC.
 • ANALIZA SPEŁNIANIA WYMOGÓW W ZAKRESIE BAT
  Ocena spełniania przez instalację wymogów najlepszej dostępnej techniki (BAT) dla następujących branż: rafinerie ropy naftowej i gazu, ciężka chemia organiczna, przemysł farmaceutyczny, produkcja polimerów i innych końcowych produktów chemii organicznej, intensywnego chowu drobiu i trzody chlewnej, spalania i obróbki odpadów.
 • POZWOLENIA SEKTOROWE
  Opracowanie operatów wodnoprawnych, pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwoleń odpadowych, zgłoszeń instalacji.
 • ANALIZY W ZAKRESIE EMISJI NMVOC (NMLZO)
  Wykonywanie analiz wielkości emisji niezorganizowanej NMVOC (oraz pojedynczych substancji węglowodorowych) w następujących obiektach i źródłach: stacje paliw, terminale naftowe i gazowe, instalacje produkcyjne chemii organicznej, rurociągi naftowe i paliwowe, oczyszczalnie i podczyszczalnie ścieków, transport produktów naftowych, armatura i urządzenia techniczne (pompy, filtry, etc.).